måndag 26 oktober 2009

Satsning på Sveriges bästa skolor

Som framgått av pressmeddelanden har en bred majoritet av M, FP och KD lagt ett gemensamt budgetförslag för 2010.

För skolan innebär budgeten fortsatt satsning på skolan; trots hårda sparbeting innebär Kommunstyrelsens förslag till Fullmäktige att man minskade utbildningsnämndens sparkrav med 7,5 miljoner.

Kommunstyrelsens ursprungliga förslag om att minska ersättningen till förskolorna för närvarotid för barn till föräldralediga drogs tillbaka just därför att det bedömdes som praktiskt komplicerat och därför sannolikt administrativt dyrt att genomföra, vilket även framgick av Utbildningsnämndens svar till Kommunstyrelsen angående 2010 års budget.

När det gäller förskolornas "peng" - ersättning per barn - ligger Lidingö mycket högt, även i jämförelse med andra kommuner i Stockholms Län. Detta förändras inte av en minskning med ca 1%. Misstanken kan ju vara stor att Lidingö skulle ha abnormt höga lokalkostnader, men så är det inte. En annan myt är att barngrupperna skulle vara mycket stora på Lidingö, men av den offentliga statistik som samlas in varje år av Skolverket/SCB har Lidingö hittills legat under medel för både landet och förortskommuner när det gäller barngruppernas storlek och antal barn per vuxen.

Read more...

onsdag 21 oktober 2009

Utbildningsnämnden 20 oktober

Det verkar som om höstförkylningar och influensa redan slagit till: för andra gången under denna mandatperiod var det en nämnd med enbart moderater och folkpartister som sammanträdde igår.

Mötet inleddes med att rektor Marina Wahlberg informerade om resursskolan Ledvik. Denna enhet för elever som har olika behov av stöd, ofta undervisning i mindre grupper, tar emot drygt 70 elever från hela Lidingö, från förskoleklass upp till och med högstadiet. Pedagogiken fungerade bra på den åtta personer starka nämnden - det är helt uppenbart att Ledvik utgör en enormt viktig resurs för Lidingös skolor och i ännu högre grad för eleverna! På ett helt annat sätt än i vanliga klasser kan man anpassa verksamheten efter elevens särskilda behov. Att det har positiv effekt visas av att de flesta eleverna gör tydliga framsteg och klarar av skolgången - och även efter olika tid kan återgå till "vanlig" skolgång. Verksamheten har vuxit från enstaka elever i slutet av 1990-talet till nuvarande omfattning. Det handlar inte om negativ särbehandling utan om att ge varje individ det stöd den behöver!

Vi politiker måste fundera på hur ett pengsystem skulle kunna utformas - nu får Ledvik dels den vanliga skolpengen per elev och dels en budgetram som dock är anpassad till en mycket mindre verksamhet.

Sammanfattningsvis ett stort tack till rektor Marina Wahlberg och hennes medarbetare på Ledvik!

Read more...

måndag 19 oktober 2009

Decentralisera besluten om skolmaten på Lidingö

Skolmaten har väl alltid varit en orsak till heta diskussioner - för barn och elever utifrån smaken, för föräldrar utifrån näringsriktighet och för skattebetalare utifrån kostnaden.
På Lidingö gjordes för flera år sedan en central upphandling av mat till skolor och äldreomsorg - och alla kvalitetsuppföljningar pekade på stor tillfredsställelse i början av avtalsperioden. På senare tid har det kommit allt fler signaler från barn, elever, skolpersonal och föräldrar som tyder på att det finns problem med smakligheten, ifrågasättande av nyttigheten, inte minst vad gäller tillsatsämnen, klimat- och miljö-aspekter.

Inför den nya upphandling som förbereds finns det alltså all anledning att tänka till. I den nuvarande konstruktionen får de kommunala skolorna betala maten med skolpengen men har inget direkt inflytande över avtalets utformning. En skola eller ett skolområde som är intresserat av att ställa mer specifika kvalitetskrav och berett att ansvara för den kostnad det skulle kunna innebära borde få göra det.

Mindre upphandlingsområden skulle öka möjligheterna för mindre, kanske lokala, entreprenörer att komma med anbud (varje vardag serveras mer än 7000 portioner mat i förskolor och skolor som Lidingö Stad driver). Decentraliserad upphandling skulle ge både skolledning och föräldrar/barn/elever ett betydligt mer direkt inflytande.

Read more...

Välkommen till nämndbloggen!

Välkommen till Moderaternas i Lidingö nya nämndblogg. Här kommer de ansvariga moderata politikerna i Lidingö stads nämnder att skriva inlägg om aktuella frågor.

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP